News and Events

The Statue of Prof. Johannes du Plessis moves

FAKULTEIT TEOLOGIE en NG KERK-KURATORIUM

Die Fakulteit Teologie en die Kuratorium van die NG Kerk het pas die proses gefinaliseer om die standbeeld van Prof. Johannes (John) du Plessis vanaf sy vorige posisie by die Sasol Kunsmuseum na die terrein van die Kweekskool te verskuif. Die inwydings¬geleentheid vind op Maandag 19 Junie 2006 om 14:30-17:30 plaas, en sal gepaard gaan met ‘n reeks kort lesings oor die lewe en impak van Prof. Du Plessis, asook ‘n uitstalling van ‘n aantal voorwerpe, prente en boeke uit sy persoonlike besit. Een van twee oorlewende kleinseuns, Mnr. Pierre du Plessis van Hermanus, sal die standbeeld by dié geleentheid onthul.
Prof. Du Plessis het op verskeie terreine ’n uiters belangrike bydrae in die NG Kerk se bediening en teologie-beoefening gelewer. Hy was onder andere saakgelastigde, kerk¬argivaris, redakteur van die Kerkbode vir twee termyne, Bybelwetenskaplike en missioloog. Vanaf 4 Mei 1916 doseer hy as professor aan die destydse Teologiese Seminarium van die NG Kerk op Stellenbosch. Hierdie periode is voorafgegaan deur sy legendariese reise deur Afrika tussen November 1913 en Januarie 1916, waartydens hy byna 17,000 myl (ca 27,000 km) aflê – 2,000 myl (3,200 km) daarvan te voet! In hierdie tyd besoek hy ongeveer 500 sendelinge van dertig verskillende sendinggenootskappe in lande soos Ghana, Kameroen, Malawi, Nigerië en Zimbabwe.

As professor in Nuwe Testament het Du Plessis diep spore getrap ten opsigte van die bestudering van die Bybel in Suid-Afrika. As gelowige eksegeet het hy die historiese kontekste waarbinne die Bybel ontstaan het, en sedertdien vertolk is, ewe ernstig opgeneem. Daarby het hy subdissiplines van die Teologie op verbeeldingryke maniere geïntegreer. Naas sy doseerverpligtinge in Nuwe Testament was hy later ook verantwoordelik vir die aanbieding van Sendingwetenskap, en veral Sendinggeskiedenis. Vir sy kreatiewe bydrae op hierdie terrein is hy internasionaal wyd erken. Die Duitse sendingwetenskaplike, Prof. D Julius Richter, het byvoorbeeld sy magnum opus, Geschichte der evangelischen Mission in Afrika (Gütersloh 1922; 813 pp), aan Du Plessis opgedra. Die bekende David Bosch, nóg ’n invloedryke Suid-Afrikaanse missioloog van die twintigste eeu, skryf dat Du Plessis se sendingkundeboek Wie sal gaan? ‘n “gedurige vademecum in die hande van die geleerde Samuel Zwemer in Princeton was”. Eddie Brown, professor in Ekklesiologie by die Stellenbosse Kweekskool vanaf 1975-1995, beskou Du Plessis se boek A History of Christian Missions in South Africa (1911) as deurslaggewende brug tot ‘n meer wetenskaplik-verantwoorde benadering in die Suid-Afrikaanse kerkhistoriografie. In 1912 word die International Review of Missions geloods - ‘n direkte uitvloeisel van die eerste Wêreld¬sendingkonferensie (Edinburg, 1910). Du Plessis was die logiese keuse om in die eerste jaargang ‘n bydrae oor “The missionary situation in South Africa” te lewer. In 1921 woon hy die Internasionale Sendingraad se konferensie te Lake Mohonk (VSA) as amptelike afgevaardigde by. Ses jaar later vind dié Raad se belangrike konferensie oor Christelike Sending in Afrika plaas (Le Zoute, België). Ook hierheen word Du Plessis amptelik afgevaardig, terwyl hy genooi word om ’n voordrag oor “The South African problem” te lewer.

Prof. Du Plessis is onder die breë kerklike publiek veral bekend weens die omstrede hofsaak, die sogenaamde “Du Plessis-saak”, wat gedurende 1931 plaasgevind het. Ook vir sy betrokkenheid by dié voortslepende saak het hy internasionale belangstelling en onder¬steuning geniet. Die belangstelling en kompleksiteit wat die saak van die kerk met Du Plessis ontketen het, kan nouliks oorskat word. Te midde van meerderheid- en minderheid¬standpunte, groepvorming en deurslaggewende vriendskappe, is Du Plessis hoofsaaklik by die Ring van Stellenbosch meer simpatiek behandel, maar minder so by die Kaapse en Vrystaatse Kerke. Die Transvaalse Kerk wou die saak inhoudelik nog meer indringend uitklaar, maar dit was hulle – volgens die mening van die Du Plessis-kamp – helaas nie gegun nie. Hoewel die kerklike liggame by wie Prof. Du Plessis aangekla is, hom skuldig bevind het en sy dienste wou beëïndig, het die Kaapse Hooggeregshof op 15 Januarie 1932 ten gunste van hom uitspraak gegee. Hoewel hy ná die hofsaak nie weer toegelaat is om klas te gee nie, het die NG Kerk sy salaris tot met sy dood in 1935 betaal. Ironies genoeg vorm die werk van Prof. Du Plessis wat destyds die basis van die klagtes teen hom was, vandag ‘n belangrike uitgangspunt vir die Bybelwetenskappe. Hy was inderdaad sy tyd vooruit!

‘n Paar jaar ná sy dood het ‘n groep “Vriende van Du Plessis” ‘n standbeeld laat maak en oprig om sy nagedagtenis en lewenswerk te gedenk. Die standbeeld, tesame met ‘n granietmuur waarop die Du Plessis-familieleuse gegraveer is, is aan die bopunt van Pleinstraat opgerig. Aangesien die standbeeld telkemale daar deur vandale beskadig is, is die standbeeld later na ander posisies verskuif, terwyl die muur steeds in Pleinstraat bly staan het. Uiteindelik sou die standbeeld in die agtertuin van die Sasol Kunsmuseum geplaas word. Dit is verskeie kere vir die NG Kerk aangebied om na die Kweekskoolterrein verskuif te word, maar die aanbod is nooit aanvaar nie.
Sedert twee jaar gelede, met die ontwikkeling van die nuwe NG Kerkargiefgebou op die terrein van die Kweekskool, het ‘n aantal persone weer inisiatief begin neem om die verskuiwing van die standbeeld en die muur na die Kweekskoolterrein te bewerkstellig. In die proses het die NG Kerk-Kuratorium en die Fakulteit Teologie hul heelhartige steun aan die poging toegesê. Ná deeglike openbare raadpleging is ‘n komitee uit belanghebbendes (o.a. een van twee oorlewende kleinseuns van Prof. Du Plessis) gevorm, wat die projek van stapel moes stuur. Finansiering hiervoor is onder andere by Het Jan Marais Nationale Fonds gevind. Ons is dankbaar dat die projek in Junie 2006 voltooi sal wees.
Met hierdie verskuiwing van die standbeeld bring die Fakulteit Teologie en die NG Kuratorium graag hulde aan die groot rol wat Prof. Du Plessis in die kerk en aan die voorloper van die huidige fakulteit, die destydse Teologiese Seminarium, gespeel het. Dit is vanjaar 90 jaar gelede dat hy hier aangestel is. Ons meen dat die gebeure in die laat 1920’s en vroeë 1930’s ‘n sluier getrek het oor die breedte en diepte van die impak wat hy gemaak het. Ons is daarom dankbaar dat die standbeeld, tesame met die muur waarop staan “God verdedig die reg”, nou vir die eerste keer ‘n staanplek op die Kweekskoolterrein kon vind. Ook die posisie waar die standbeeld geplaas is, wil aandui dat ons graag aan die persoon en werk van Prof. Du Plessis dankbare erkenning gee. Terselfdertyd wil dit hulde bring aan ‘n persoon wat nooit in die voorgrond wou wees nie. Daarmee kan ons as Fakulteit en NG Kuratorium ons heelhartig vereenselwig, omdat ons glo dat nie persone nie, maar Jesus Christus in ons doen en late sentraal behoort te wees.

Top

PROGRAM

Alle verrigtinge vind plaas by die Kweekskool, Dorpstraat 171, Stellenbosch.


Lokaal 2002:
14:30 Prof. Elna Mouton (Dekaan: Fakt. Teologie) en Ds. Monty Sahd (Skriba van NG Kuratorium) Opening, verwelkoming en motivering Lokaal 2002
14:45 Dr. André Olivier (NG Groote Kerk, Kaapstad) Prof. Johannes du Plessis: 'n Historiese oorsig oor sy lewe
15:05 Dr. Johan Froneman (Kerkargief, Stellenbosch) Prof. Johannes du Plessis: Sy impak as Argivaris en Redakteur
15:25 Prof. Martin Pauw (Emeritus-professor in Missiologie, Stellenbosch) Prof. Johannes du Plessis: Sy impak as missioloog
15:45 Prof. Hendrik Bosman (Dept. Ou en Nuwe Testament, Stellenbosch) Prof. Johannes du Plessis: Sy impak as Bybelwetenskaplike
16:05 Mnr. Pierre du Plessis (Kleinseun, Hermanus) Prof. Johannes du Plessis: Familieherinneringe aan 'n oupa

16:25 --- ALMAL BEWEEG NA VOORTUIN VIR DIE ONTHULLING VAN STANDBEELD ---
16:35 Prof. Elna Mouton (Dekaan: Fakt. Teologie) en
Mnr. Pierre du Plessis (Kleinseun, Hermanus) Kort inleidingswoord
Onthulling Noordoostelike hoek van voortuin

16:50 --- ALMAL BEWEEG NA BIBLIOTEEK VIR DIE OPENING VAN DU PLESSIS-UITSTALLING ---
17:00 Dr. Robert Vosloo (Senior Lektor in Kerkgeskiedenis, Stellenbosch) Opening van uitstalling Biblioteek
17:15-18:30 --- Verversings Kafeteria

Top