DEPARTEMENT LANDBOU-EKONOMIE

US logo

Kursusse


Voorgraadse kursusse

Baccalaureusprogram


Doel:

Om vaardighede in die gebruik van landbou-ekonomiese en -bestuurstegnieke te vestig onder voornemende landbou-ekonome en bestuurskundiges in die openbare en privaat sektor.

Graadkwalifikasies

Studente het ook 'n opsie om na die eerste twee jaargange van die BAgricAdmin (Agri-ondernemingsbestuur) oor te skakel na die BScAgric (rigting Landbou-ekonomiese Analise en Bestuur).

Na die suksesvolle voltooiing van die program sal die gegradueerde in staat wees om:

 • analitiese en praktiese vaardighede te kan toepas in die laboratorium, by veldwerk en rekenaargebruik;
 • terme, begrippe, teorieë en beginsels van verskillende vakrigtings te ken en te verstaan;
 • te begryp dat die verskillende vakrigtings verskillende dimensies van 'n komplekse landboustelsel beskryf en hoe hierdie dimensies by mekaar inpas;
 • die geïntegreerde beeld van die landboustelsel te kan benut om die stelsel effektief te analiseer om probleme te kan identifiseer;
 • om 'n boerdery- of agribesigheidstelsel aan die inset- of uitsetkant van boerdery te kan skep en volgens die eise van die omgewing aan te pas;
 • om 'n boerdery- of agribesigheidstelsel te kan evalueer en verbeter in terme van finansieel-ekonomiese, fisies-biologiese en sosiale lewensvatbaarheid;
 • om landbou-, omgewings- en handelsbeleid van toepassing op die landbou te kan analiseer en die aard en omvang van die impak daarvan te kan bepaal;
 • om in groepsverband bydraes vanuit verskillende perspektiewe te kan benut om sodoende effektiewer probleemontleding en bemarking- en produksiestelselontwerp te kan doen;
 • deur organisering en selfbestuur inligting te verkry uit literatuursoektogte, veldopnames, landbou-ekonomiese en statistiese analise om stelselanalise en -ontwerp effektief te kan doen;
 • om doeltreffend te kan kommunikeer met beide medewerkers en verskaffers van inligting vanaf arbeidervlak tot uitvoerende bestuurvlak;
 • om holisties na 'n boerdery- of agribesigheidstelsel se geïntegreerde dimensies te kyk en omgewingskragte binne plaaslike, streeks-, nasionale of internasionale verband te kan raaksien om die stelsel strategies effektief te kan bestuur;
 • om, weens die begrip wat 'n stelselbeskouing meebring, meer bewus en tolerant te wees vir verskillende belangegroepe se uitgangspunte (insetverskaffers, produk-/diensaankopers, arbeiders, werknemers, aandeelhouers), om dit te verreken in die effektiewe bestuur van die onderneming en sodoende professionele en sosiale lewensvaardighede te demonstreer; en
 • om as entrepreneur effektief 'n omgewingsontleding te kan doen om sakegeleenthede te identifiseer en die nodige kennis en vaardighede self toe te pas of te bekom en doeltreffend te bestuur.

Agri-ondernemingsbestuur (BAgricAdmin) - Baccalaureusprogram in Landbou-ekonomie en bestuur

Eerste Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Diereproduksiefisiologie 112(8)
Ondernemingsbestuur 113(8),
142(6)
Gewasproduksie 152(8)
Rekenaarvaardigheid 171(4)
Ekonomie 114(12),
144(12)
Bedryfsielkunde 112(4)
Grondkunde 114(16),
142(8)
Statistiese Metodes 176(18)
Voorsieningskettingbestuur 144(12)
Renterekening 152(6)

Tweede Jaar (krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 234(16),
242(8),
262(8)
Finansiële Rekeningkunde 188(24)
en een uit die volgende groepe
Finansiële Bestuur 214(16)
Bemarkingsbestuur 214(16)
Beleggingsbestuur 254(16) or
Bemarkingsbestuur 244(16)
of
Finansiële Bestuur 214(16)
Logistieke Bestuur 214(16),
244(16)
en
Agronomie 212(8)
Hortologie 222(8)
Wingerdkunde 244(16)
of
Diereproduksie 214(16)
en
Veekunde 244(16)

Derde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 314(12),
324(12),
344(12),
354(12)

Keusemodules
48 krediete from the following modules as per timetable

Finansiële Bestuur 314(12),
324(12),
344(12),
354(12)
Logistieke Bestuur 318(24),
348(24)
Bemarkingsbestuur 314(12),
324(12),
344(12),
354(12)
Strategiese Bestuur 344(12)
een van die volgende
Agronomie 324(16) or
Gewasbeskerming 244(16)

Boontoe

Landbou-ekonomiese Analise (BScAgric) - Baccalaureusprogram in Landbou-ekonomie en bestuur

Eerste Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Biologie 124(16),
144(16),
154(16)
Chemie 114(16),
154(16)
Rekenaarvaardigheid 171(4)
Ekonomie 114(12),
144(12)
Wiskunde (Bio) 124(16)

Tweede Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 234(16),
242(8),
262(8)
Diereproduksiefisiologie 112(8)
Ondernemingsbestuur 113(8),
142(6)
Gewasproduksie 152(8)
Finansiële Rekeningkunde 188(24)
Grondkunde 114(16),
142(8)
Statistiese Metodes 176(18)
Renterekening 152(6)

Derde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 314(16),
364(16)
Ekonomie 214(16),
244(16)
en een van
Finansiële Rekeningkunde 288(32) or
Statistiek 214(16),
244(16)
en een van die volgende groepe
Agronomie 212(8)
Hortologie 222(8)
Wingerdkunde 244(16)
of
Diereproduksie 214(16)
en
Veekunde 244(16)
of
Akwakultuur 314(16),
344(16)

Vierde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 414(16),
424(16),
444(16),
454(16),
478(32)
Ekonomie 318(24) and
348(24) or
388(24)

Boontoe

Landbou-ekonomiese Analise en Bestuur (BScAgric) - Baccalaureusprogram in Landbou-ekonomie en bestuur

Eerste Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Diereproduksiefisiologie 112(8)
Ondernemingsbestuur 113(8),
142(6)
Gewasproduksie 152(8)
Rekenaarvaardigheid 171(4)
Ekonomie 114(12),
144(12)
Bedryfsielkunde 112(4)
Wiskunde (Bio) 124(16)
Grondkunde 114(16),
142(8)
Statistiese Metodes 176(18)
Renterekening 152(6)

Tweede Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 234(16),
242(8),
262(8)
Finansiële Rekeningkunde 188(24)
en
Agronomie 212(8)
Hortologie 222(8)
Wingerdkunde 244(16)
of
Diereproduksie 214(16))
en
Veekunde 244(16)

Keusemodules
Keuse van ‘n minimum van 48 krediete uit die volgende groepe

Finansiële Bestuur 214(16)
Beleggingsbestuur 254(16)
Bemarkingsbestuur 214(16),
244(16)
of
Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 214(16),
244(16)
Finansiële Bestuur 214(16)
Beleggingsbestuur 254(16)
of
Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 214(16)
Beleggingsbestuur 254(16)
Logistieke Bestuur 214(16),
244(16)
of
Logistieke Bestuur 214(16),
244(16)
Bemarkingsbestuur 214(16),
244(16)
of
Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 214(16),
244(16)
Logistieke Bestuur 214(16),
244(16)

Derde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 314(16),
364(16)
Gewasbeskerming 244(16)

Keusemodules
Keuse van ‘n minimum van 48 krediete uit die volgende groepe (*)

Ekonomie 214(16),
244(16)
Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 318(24)
Finansiële Bestuur 314(12),
324(12),
354(12)
Finansiële Rekeningkunde 288(32)
Logistieke Bestuur 318(24), 348(24)
Strategiese Bestuur 344(12)
of
Finansiële Rekeningkunde 288(32)
Logistieke Bestuur 318(24), 348(24)
Bemarkingsbestuur 314(12), 324(12), 344(12)
Strategiese Bestuur 344(12)
of
Ekonomie 214(16), 244(16)
Finansiële Rekeningkunde 288(32)
Finansiële Bestuur 314(12),
324(12),
354(12)
Logistieke Bestuur 318(24),
348(24)
Strategiese Bestuur 344(12)
Vervoerekonomie 214(16)
of
Ekonomie 214(16),
244(16)
Finansiële Rekeningkunde 288(32))
Finansiële Bestuur 314(12),
324(12),
354(12)
Logistieke Bestuur 318(24),
348(24)
Bemarkingsbestuur 314(12),
324(12),
344(12)

(*) Mits die klas-, toets- en eksamenrooster die spesifieke kombinasie modules toelaat.

Vierde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 414(16),
424(16),
444(16),
454(16),
478(32)

Keusemodules
Keuse van ‘n minimum van 48 krediete uit die volgende groepe (*)

Ekonomie 318(24),
348(24),
388(24)
Finansiële Rekeningkunde 389(48)
Finansiële Bestuur 314(12),
324(12),
344(12),
354(12)
Beleggingsbestuur 314(12),
324(12),
344(12),
348(12)
Projekbestuur 378(24) or
Strategiese Bestuur 344(12)
of
Ekonomie 318(24),
348(24),
388(24)
Finansiële Rekeningkunde 389(48)
Beleggingsbestuur 314(12),
324(12),
344(12),
348(12)
Bemarkingsbestuur 314(12),
324(12),
344(12),
348(12)
Projekbestuur 378(24) or
Strategiese Bestuur 344(12)
of
Ekonomie 318(24),
348(24),
388(24)
Finansiële Rekeningkunde 389(48)
Beleggingsbestuur 314(12),
324(12),
344(12),
348(12)
Logistieke Bestuur 318(24),
348(24)
Projekbestuur 378(24) or
Strategiese Bestuur 344(12)

(*) Mits die klas-, toets- en eksamenrooster die spesifieke kombinasie modules toelaat.

Boontoe

Landbou-ekonomiese Analise en Bestuur met Voedselwetenskap (BScAgric of BAgricAdmin) - Baccalaureusprogram in Landbou-ekonomie en bestuur

Eerste Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Diereproduksiefisiologie 112(8)
Ondernemingsbestuur 113(8),
142(6)
Gewasproduksie 152(8)
Diereproduksiefisiologie 112(8)
Rekenaarvaardigheid 171(4)
Ekonomie 114(12),
144(12)
Voedselwetenskap 144(16)
Bedryfsielkunde 112(4)
Wiskunde (Bio) 124(16)
Grondkunde 114(16),
142(8)
Statistiese Metodes 176(18)
Renterekening 152(6)

Tweede Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 234(16),
242(8),
262(8)
Finansiële Rekeningkunde 188(24)
Voedselwetenskap 214(16),
244(16)
en
Agronomie 212(8)
Hortologie 222(8)
Wingerdkunde 244(16))
of
Diereproduksie 214(16))
en
Veekunde 244(16)

Keusemodules
Keuse van ‘n minimum van 16 krediete uit die volgende groepe (*)

Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 214(16),
244(16)
Bemarkingsbestuur 214(16),
244(16)

Derde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 314(16),
364(16)
Gewasbeskerming 244(16)
Finansiële Bestuur 214(16)
Voedselwetenskap 314(16), 344(16)

Keusemodules
Keuse van ‘n minimum van 32 krediete uit die volgende groepe (*)

Ekonomie 214(16),
244(16)
Finansiële Rekeningkunde 288(32)
Logistieke Bestuur 214(16),
244(16)
Bemarkingsbestuur 314(12),
324(12),
344(12)
Strategiese Bestuur 344(12)

Vierde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 414(16),
424(16),
444(16),
454(16)
Voedselwetenskap 434(16),
454(16)

Keusemodules
Keuse van ‘n minimum van 48 krediete uit die volgende groepe (*)

Ekonomie 318(24),
348(24),
388(24)
Finansiële Rekeningkunde 389(48)
Finansiële Bestuur 314(12),
324(12),
344(12),
354(12)
Logistieke Bestuur 318(24),
348(24)
Bemarkingsbestuur 314(12),
324(12),
344(12),
354(12)

(*) Mits die klas-, toets- en eksamenrooster die spesifieke kombinasie modules toelaat.

Boontoe

Landbou-ekonomie met Voedselwetenskap (BScAgric of BAgricAdmin) - Baccalaureusprogram in Landbou-ekonomie en bestuur

Eerste Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Biologie 124(16),
154(16)
Chemie 114(16),
154(16)
Rekenaarvaardigheid 171(4)
Ekonomie 114(12),
144(12)
Voedselwetenskap 144(16)
Wiskunde (Bio) 124(16)
Renterekening 152(6))

Tweede Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 234(16),
242(8),
262(8)
Finansiële Rekeningkunde 188(24)
Voedselwetenskap 214(16),
244(16)
Mikrobiologie 214(16)
en
Agronomie 212(8)
Hortologie 222(8))
Wingerdkunde 244(16)
of
Diereproduksie 214(16)
en
Veekunde 244(16)

Derde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 314(16),
364(16)
Gewasbeskerming 244(16)
Voedselwetenskap 314(16),
344(16)

Keusemodules
Keuse van ‘n minimum van 44 krediete uit die volgende groepe (*)

Finansiële Rekeningkunde 288(32)
Finansiële Bestuur 214(16)
Logistieke Bestuur 214(16), 244(16)
Vervoerekonomie 214(16)

Vierde Jaar ( krediete)
Verpligte Modules

Landbou-ekonomie 414(16),
424(16),
444(16),
454(16)
Voedselwetenskap 434(16),
454(16)

Keusemodules
Keuse van ‘n minimum van 48 krediete uit die volgende groepe (*)

Finansiële Rekeningkunde 389(48)
Finansiële Bestuur 314(12),
324(12),
344(12),
354(12)
(*) Mits die klas-, toets- en eksamenrooster die spesifieke kombinasie modules toelaat.

Boontoe

 Kontakbesonderhede:

 Dept. Landbou-ekonomie
 J.S. Marais Gebou
 Privaatsak X1
 7602

 Tel +27 (0) 21 808 4758
 Fax +27 (0) 21 808 4670