Nagraadse Program - MPhil HoŽr Onderwys

Beste in 800x600 Internet Explorer

Tuisblad
Doelstellings
Dienste
Personeel
Programme
Werkseminare
Kontak ons

 


 

Vir wie is hierdie nagraadse kwalifikasie bedoel?

Hoofsaaklik dosente, fasiliteerders en onderwysleiers van hoŽronderwysinstellngs. Tans word daar deur min statutÍre of professionele rade formele vereistes aangaande onderwyskwalifikasies van dosente in hoŽr onderwys voorgeskryf. In die tussentyd voldoen hierdie program aan hierdie behoeftes.

Wat is die algemene doelstellings van die program?

Die primÍre doelwit is om deelnemers toe te rus met die kennis, vaardigheid en ingesteldheid om as professionele hoŽronderwyspraktisyns optimaal te funksioneer in hul onderskeie instellings.

Die sekondÍre doelwit is om die deelnemers met navorsingsvaardighede toe te rus sodat hulle deur gevorderde studie en navorsing vir hulself ín loopbaan in hoŽr onderwys (as akademici/scholars) kan verseker.

Toelatingsvereistes

Vir toelating tot die program vir die verwerwing van die graad Mphil in Hoër Onderwys moet ‘n student-

 1. in besit wees van ‘n toepaslike honneursgraad en vir ten minste twee jaar werksaam wees in ‘n hoëronderwysomgewing; of
 2. ‘n ander akademies-professionele studiekombinasie gelykstaande aan ‘n honneursgraad geslaag het wat vir die doel van aansluiting deur die Senaat as geskik geag word en in ‘n hoëronderwysomgewing werksaam wees; of
 3. op ‘n wyse ‘n standard van bekwaamheid in hoër onderyws bereik het, soos aangetoon deur ‘n proses van die evaluering van vorige leer, wat na die oordeel van die Senaat vir dié doel toereikend is.

Erkenning van voorafleer (EVL)
Die Universiteit van Stellenbosch het ‘n beleid aanvaar vir die erkenning van voorafleer (EVL) op grond waarvan die Sentrum tans EVL-aansoeke evalueer. Indien u nie aan die kriteria vir toelating tot die program voldoen nie, sal ons u aansoek daarvolgens evalueer en u so spoedig moontlik van die uitslag in kennis stel.
Lees meer oor die aansoekprosedure vir EPL

Watter leeruitkomstes word in die program nagestreef?

Behalwe vir generiese uitkomste soos probleemoplossing, groepsfunksionering, effektiewe selfbestuur, kritiese evaluering, effektiewe kommunikasie en sisteemdenke, vereis die program dat studente die volgende sal demonstreer:

 • Insig in nasionale en internasionale perspektiewe op hoŽr onderwys;
 • Insig in hoe leer plaasvind en hoe leeruitkomste deur die fasilitering van leer in hoŽr onderwys beÔnvloed word;
 • Die vermoŽ tot kurrikulum- en programbeplanning;
 • Insig in enín waardering vir die rol van die moderne dosent ten opsigte van dosentskap (scholarship)
 • Beplanning en uitvoering van onderrig en leerfasilitering;
 • Kennis van navorsingstradisies en die effektiewe gebruik van navorsingsmetodologie op die gebied van hoŽr onderwys;
 • Kennis en demonstrasie van vaardighede in die gebruik van tegnologie as ín medium van leerondersteuning en -fasilitering;
 • Kennis en gebruikmaking van assesserings- en evalueringstegnieke;
 • Vaardighede in die beplanning en benutting van personeelevaluering- en ontwikkelingstrategieŽ, veral met betrekking tot die effektiwiteit van onderrig en leer; en
 • Kennis van en perspektiewe oor leierskap en leierskapsontwikkeling in die hoŽr onderwysomgewing.

Strukture en gewigte van modules

Module

Titel van module

Krediet


Jaar 1

1

Perspektiewe in HoŽr Onderwys

10

2

Studente leer in hoër onderwys

10

3

Grondbeginsels van navorsing

10

4

Navorsing in hoër onderwys

10

5

Kurrikulum en programontwerp in hoër onderwys

10
6 Onderrig in hoër onderwys 10


Jaar 2

7

Assessering en evaluering in hoër onderwys

10

8

Akademieskap in hoër onderwys* 10

9

Tegnologie in hoër onderwys* 10

10

Personeelontwikkeling in hoër onderwys* 10

11

Leierskap in hoër onderwys* 10
12 Akademieskap van Gemeenskapsinteraksie*

10

13 Navorsingstesis**

90

 

Totaal

180

* ‘n Keuse van twee modules uit 8, 9, 10,11 en 12 word geneem
** Die hoofdeel van die tesis word gewoonlik in die tweede semester van die tweede jaar geskryf.


Hoe vind leerassessering plaas in die program?

Die volgende formatiewe/deurlopende assesseringstegnieke is van toepassing:

 • Werkopdragte uitgevoer binne institusionele kontekste vir elk van modules 1-12;
 • Groepaktiwiteite en -take vir elk van die 12 modules tydens die residensiŽle tydperk van twee weke aan die begin van elke jaar (gewoonlik gedurende Februarie);
 • Self-reflektiewe studieportefeuljes wat die totale studieperiode omvat waar toepaslik in die module.

Finale assessering sluit die volgende in:

 • ín Tesis oor ín gekose onderwerp wat fokusseer op ín hoŽronderwyskwessie. Daar sal ook mondelings geŽksamineer word in gevalle waar twyfel bestaan oor 'n uitslag.

Wie fasiliteer die program?

Prof Eli Bitzer, professor in HoŽr Onderwys en direkteur van die Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys, tesame met dosente in onderskeie modules, sal die program fasiliteer. Alle fasiliteerders het gesamentlike ondervinding van ín verskeidenheid van aspekte van hoŽr onderwys.

Die Sentrum funksioneer met die ondersteuning van die Departement Kurrikulumkunde by Fakulteit Opvoeding aan Universiteit Stellenbosch.

Hoe word die program gefasiliteer?

Twaalf modules (sewe verpligtend en vyf keuse) word oor ín tydperk van twee jaar aangebied. ín Kort, verpligte residensiŽle tydperk van twee weke per jaar, gewoonlik in Februarie, lei elke studiejaar in. Die res van die programme word via elektroniese kommunikasie en werkstukke aangebied.

Leer word gefasiliteer deur gestruktureerde studiemateriaal, geskrewe werkopdragte en terugvoering, asook telefoniese en elektroniese kontak. Ten minste een besoek deur die hoof tutor(s) aan studente word ingesluit om studente te adviseer. Tydens hierdie besoeke word praktiese werk geassesseer. Plaaslike tutors kan aangestel word om studente te ondersteun en informele studieleiding te gee.

Hoe kan ek meer te wete kom oor die programinhoud en hoe kan ek aansoek doen?

Indien u meer besonderhede verlang oor die leeruitkomstes, program of informasie oor modules, of nou reeds 'n voorlopige aansoekvorm wil voltooi, tree asseblief in verbinding met die Sentrum vir HoŽr en Volwassene Onderwys by die volgende adres of nommers:

Die sekretaresse en kursus administreerder - Rhoda van Rensburg
Sentrum vir HoŽr en Volwassene Onderwys
Fakulteit Opvoedkunde
Universiteit Stellenbosch
Privaatsak X1
Matieland
7602

Tel: +27 21 808 2277/78/94
Faks: +27 21 808 2270
Epos: Rhoda Van Rensburg 
Prof. Eli Bitzer   

Navrae oor Studentegelde: Mnr Deon Immelman, Tel (021) 8084527, Stuur e-pos