Nagraadse Program - Mphil in onderrig en opleiding vir lewenslange leer

Beste in 800x600 Internet Explorer

Tuisblad
Doelstellings
Dienste
Personeel
Programme
Werkseminare
Kontak ons

 


 

Vir wie is hierdie nagraadse kwalifikasie bedoel?

Meestal opleiers en leerfasiliteerders wat betrokke is by volwassene onderwys, gemeenskapsonderwys en -ontwikkeling, opleiding in basiese vaardighede (insluitend geletterdheidsopleiding) vir volwassenes en persone wie as Onderwys en opleidings-ontwikkelingspraktisyns werk. Die genoemde teikengroep mag in diens wees van nie-regeringsorganisasies, opleidingsinstellings soos die polisiediens, weermag, korrektiewe dienste, Verdere Onderwys en Opleidingskolleges, tegniese of private kolleges of opleiding en menslike hulpbronne-eenhede van enige organisasie.

Wat is die algemene doelstellings van die program?

Die primÍre doelstelling is die bemagtiging en kapasiteitsontwikkeling van opleiers en leerfasiliteerders wat by lewenslange leer (basiese onderwys en opleiding, gemeenskapsonderwys, voortgesette professionele onderwys) betrokke is, deur dinamiese en relevante opleiding. Daarbenewens voorsien ons in die behoefte aan effektief-opgeleide opleiers vir volwasseneonderwys en lewenslange leer. Die program stel deelnemers in staat om in voortgesette professionele onderwys, gemeenskapsonderwys of basiese volwassene onderwys en opleiding te spesialiseer.

Tweedens word opleiers en leerfasiliteerders met vaardighede bemagtig wat hulle in staat stel om 'n deeglike navorsingsgrondslag vir lewenslange leer te ontwikkel. Verder word nagraadse studie en navorsing op die gebied van lewenslange leer aangemoedig.

Toelatingsvereistes

Vir toelating tot die program vir die verwerwing van die graad, Mphil in Onderwys en Opleiding vir Lewenslange Leer, moet ‘n student -

 1. in besit wees van ‘n toepaslike honneursgraad met 'n 60% gemiddelde prestasiepunt en werksaam wees in ‘n onderwys-/opleidingsomgewing; of
 2. ‘n ander akademies-professionele studiekombinasie gelykstaande aan ‘n honneursgraad geslaag het wat vir die doel van die aansluiting deur die Senaat as gekik geag word en in ‘n onderwys-/opleidingsomgewing werksaam wees; of
 3. op ‘n wyse ‘n standaard van bekwaamheid in Onderwys en Opleiding vir Lewenslange leer bereik het, soos aangetoon deur ‘n proses van die evaluering van vorige leer, wat na die oordeel van die Senaat vir dié doel toereikend is.

Erkenning van voorafleer (EVL)
Die Universiteit van Stellenbosch het ‘n beleid aanvaar vir die erkenning van voorafleer (EVL) op grond waarvan die Sentrum tans EVL-aansoeke evalueer. Indien u nie aan die kriteria vir toelating tot die program voldoen nie, sal ons u aansoek daarvolgens evalueer en u so spoedig moontlik van die uitslag in kennis stel.
Lees meer oor die aansoekprosedure vir EPL

Watter leeruitkomstes word in die program nagestreef?

Behalwe vir generiese uitkomste soos probleemoplossing, groepsfunksionering, effektiewe selfbestuur, kritiese evaluering, effektiewe kommunikasie en sisteemdenke, word die volgende uitkomste nagestreef:

 • Nasionale en internasionale perspektiewe, beginsels en ingesteldheid t.o.v. lewenslange leer
 • Insig en bevoegdheid in beleidsinterpretering en -formulering en die bestuur van lewenslange leer
 • Insig en bevoegdheid in die teorie en praktyk van lewenslange leer
 • Bevoegdheid in die fasilitering van lewenslange leer deur 'n verskeidenheid van toepaslike benaderings
 • Kennis van navorsingsmetodologieŽ en -metodes , en die vermoŽ om dit toe te pas in die studieveld van Lewenslange Leer.

Daar word van studente verwag om die volgende vaardighede te ontwikkel en te demonstreer:
navorsings-, refleksie-, skryf-, beplannings- en evalueringsvaardighede, asook die vaardigheid om kennis in kontekste van lewenslange leer te integreer en toe te pas.

Strukture en gewigte van modules

Module

Titel van die Module

Krediet


Jaar 1

1

Lewenslange Leer: teorie en praktyk 20

2

Fasiliteringsvaardighede 20

3

Leierskap en bestuur in lewenslange leer* 10

4

Gemeenskapsonderwys* 10
5 Voortgesette Professionele Onderwys* 10

6

Volwasse Basiese Onderwys en Opleiding* 10


Jaar 2

7

Navorsing in lewenslange leer 10
8 Grondbeginsels van navorsing 10
9 Navorsingstesis** 80

 

Totaal

180

* Drie modules vanuit 3, 4, 5 en 6 word gekies.
** Die grootste gedeelte van die tesis word in die tweede semester van die tweede jaar afgehandel.


Hoe vind leerassessering plaas in die program?

Die volgende formatiewe/deurlopende assesseringstegnieke is van toepassing:

 • Module werkopdragte voltooi binne gemeenskaps- of organisatoriese kontekste;
 • Groeptake en -werkopdragte tydens residensiŽle tydperke;
 • Leergeleenthede deur leerders gefasiliteer tydens die residensiŽle tydperk;
 • Self-reflektiewe leerportefeuljes ; en
 • Demonstrasies van die praktiese aanwending van teorieŽ en beginsels soos behoefte-bepaling, programontwerp, materiaalontwerp, fasilitering, evaluering en rapportering.

Finale assessering sluit die volgende in:

 • 'n Demonstrasie van vaardighede en integrasie van kennis d.m.v. die demonstrasie van leerfasilitering;
 • 'n Tesis oor die gekose en aanvaarde onderwerp waarop daar in die studieveld gefokusseer word.

Wie fasiliteer die program?

Die hooffasiliteerder is dr Liezel Frick, dosent by die Sentrum vir HoŽr en Volwassene Onderwys. Sy is 'n graduandi van die Sentrum met eerstehandse kennis van die program en spesialiseer in die teoretiese aspekte van voortgesette professionele ontwikkeling.

Gasdosente word ook ingespan om bydraes te lewer. Sodoende word kundigheid van die hoogste gehalte verseker. Die kennis en ondervinding van volwassene leerders word ook aangewend as 'n waardevolle bydrae tot die program.

Hoe word die program gefasiliteer?

Die bogenoemde modules word oor 'n tydperk van twee jaar aangebied. 'n Kombinasie van kontakonderrig en elektroniese kommunikasie word gebruik. Kontaksessies (residensiŽle tydperk) word beperk tot 'n sessie van twee weke in the eerste jaar en 'n een week periode in die tweede jaar (gewoonlik in Januarie/Februarie). Bywoning van kontaksessies is verpligtend.

Gedurende die res van die jaar word leer gefasiliteer deur die voltooiing van projekte en werkstukke. Daar word gebruik gemaak van gestruktureerde studiegidse en geskrewe, telefoniese en elektroniese kontak. Ten einde studente van raad te bedien, word hulle ten minste twee keer besoek deur hul hooftutor(s). Praktiese werk word tydens een van hierdie besoeke geassesseer. Plaaslike tutors kan aangestel word om studente raad te gee en om op informele wyse toesig te hou.

Hoe kan ek meer te wete kom oor die programinhoud en hoe kan ek aansoek doen?

Indien u meer besonderhede verlang oor die leeruitkomstes van elk van die programmodules, of nou reeds 'n voorlopige aansoekvorm wil voltooi, tree asseblief in verbinding met die Sentrum vir HoŽr en Volwassene Onderwys by die volgende adres of nommers:

Die Sekretaresse - Rhoda van Rensburg
Sentrum vir HoŽr en Volwassene Onderwys
Fakulteit Opvoedkunde
Universiteit Stellenbosch
Privaatsak X1
Matieland
7602

Tel: +27 21 808 2277/78/94
Faks: +27 21 808 2270
Epos: Rhoda van Rensburg 
Dr Liezel Frick 
Prof. Eli Bitzer   

Navrae oor Studentegelde: Mnr Deon Immelman, Tel (021) 8084527, Stuur e-pos