Navorsing
Publikasies sedert 2010

Aansoek: Gestruktureerde Magister in Opvoedingsbeleidstudie (2013)

Welkom by die Departement Opvoedingsbeleidstudie.  As ‘n navorsingsgedrewe departement is ons missie om:

Missie

 • Ons navorsing te fokus op gebiede wat intellektueel relevant is ten opsigte van die opvoedkunde, ontwikkeling, demokrasie en leierskap.
 • Kursusse aan te bied en navorsing te doen wat op tasbare en beduidende wyse aansluit en wedersyds inwerk op breër gemeenskapsgerigte doelwitte en behoeftes.
 • Op robuuste, kollegiale, beraadslagende en dialogiese wyse betrokke te wees by navorsing wat fokus op epistemologiese kwessies, en die skep van kennis gesteun deur projek-gedrewe fondse en studenteprojekte.
 • Vir studente en akademici ‘n prutpot te skep waar intellektueel saamgekom word en diskoers plaasvind oor opvoedkundige kwessies.
 • Die bogenoemde fokuspunte binne die praktyk van die alledaagse opvoedkundige bestaan asook sosiale entiteite te vestig.


 • Visie

  Die Fakulteit Opvoedkunde is verbind tot die implementering van die Universiteit se Oorhoofse Strategiese Raamwerk (OSP) via die Strategiese Plan. Die Fakulteit is besig met ʼn proses om sy aktiwiteite in ooreenstemming te bring met die Universiteit se ‘nuwe posisionering’, soos aangekondig deur die Visekanselier op 5 Maart 2009. Hierdie ‘nuwe posisionering’ beteken dat die Universiteit se aktiwiteite georiënteer sal word tot ontwikkelingstemas soos om pandemiese armoede teen te werk, menslike sekuriteit (van voedselsekuriteit tot vredesinisiatiewe) te bevorder, menswaardigheid te bestendig, demokrasie te bevorder en omgewingsvolhoubaarheid te bevorder en te bestendig. Derhalwe wil die Fakulteit

  ondubbelsinnig erken en gerespekteer word as ʼn leidende en betrokke navorsingsgedrewe opvoedkundefakulteit.

  Die idee van ʼn pedagogie van hoop ondersteun die Fakulteit se ideaal om 'n leidende en betrokke navorsingsgedrewe eenheid te wees. Volgens die Rektor behoort so 'n ideaal die navorsingsgedrewe aktiwiteite van die Universiteit uit te maak. In die lig van wat reeds genoem is, het die Fakulteit Opvoedkunde begin om sy aktiwiteite rondom die OSP en sy gepaardgaande idee van 'n pedagogie van hoop te organiseer. Vir die Fakulteit impliseer  'n pedagogie van hoop dat studente wat die Universiteit verlaat hulle verantwoordelikhede op 'n kritiese, praksiologiese (dialogiese) en transformatiewe wyse sal uitleef ten einde regverdige aktiwiteite in 'n post–apartheid Suid-Afrika voort te bring. Teen die agtergrond van die uitdagings wat hieronder genoem word, verbind die Fakulteit sigself weer eens tot sy navorsingsgedrewe impetus wat in 2006 met die implementering van ‘Visie 2012’’ begin het.
 • Opvoedkunde Fakulteit
 • Universiteit Stellenbosch Biblioteek
 • Skryflaboratorium
 • Webstudie of Moodle
 • Nagraadse en Internasionale kantoor
 • Telematiese Dienste - kontak Mnr Ryno Gurgen per E-pos
 • Terug na bo

  Besoekers sedert 14 Aug 2012 Website counter