Die Fakulteit Opvoedkunde is verbind tot die implementering van die Universiteit se Oorhoofse Strategiese Raamwerk (OSP) via die Strategiese Plan. Die Fakulteit is besig met 'n proses om sy aktiwiteite in ooreenstemming te bring met die Universiteit se ‘nuwe posisionering’, soos aangekondig deur die Vise-Kanselier op 5 Maart 2009. Hierdie ‘nuwe posisionering’ beteken dat die Universiteit se aktiwiteite georiënteer sal word tot ontwikkelingstemas soos om pandemiese armoede teen te werk, menslike sekuriteit (van voedselsekuriteit tot vredesinisiatiewe) te bevorder, menswaardigheid te bestendig, demokrasie te bevorder en omgewingsvolhoubaarheid te bevorder en te bestendig. Derhalwe wil die Fakulteit

ondubbelsinnig erken en gerespekteer word as 'n leidende en betrokke navorsingsgedrewe opvoedkundefakulteit.

Die idee van 'n pedagogie van hoop ondersteun die Fakulteit se ideaal om 'n leidende en betrokke navorsingsgedrewe eenheid te wees. Volgens die Rektor behoort so 'n ideaal die navorsingsgedrewe aktiwiteite van die Universiteit uit te maak. In die lig van wat reeds genoem is, het die Fakulteit Opvoedkunde begin om sy aktiwiteite rondom die OSP en sy gepaardgaande idee van 'n pedagogie van hoop te organiseer. Vir die Fakulteit impliseer 'n pedagogie van hoop dat studente wat die Universiteit verlaat hulle verantwoordelikhede op 'n kritiese, praksiologiese (dialogiese) en transformatiewe wyse sal uitleef ten einde regverdige aktiwiteite in 'n post-apartheid Suid-Afrika voort te bring. Teen die agtergrond van die uitdagings wat hieronder genoem word, verbind die Fakulteit sigself weer eens tot sy navorsingsgedrewe impetus wat in 2006 met die implementering van ‘Visie 2012’ begin het.