Nagraadse en Gevorderde Programme

Voornemende nagraadse studente word aangemoedig om aansluitings tussen hulle eie opvoedkundige belangstellings en die hoofstrominge van intellektuele ondersoek by die Fakulteit te ondersoek. Die oorkoepelende navorsingsfokus van die Fakulteit Opvoedkunde is die ontwikkeling van menspotensiaal in 'n diverse samelewing. Nagraadse programme by die Fakulteit word daarop gerig om opvoeders in staat te stel om hul kwalifikasies te verbeter of om te spesialiseer, asook om te bou op die ryke verskeidenheid praktiese ervaring van die onderwys onder deelnemende studente. Hierdie programme poog ook, onder andere, om deelnemers:

 • op datum te bring met relevante kontemporÍre kennis
 • perspektiewe te laat ontwikkel op nasionale en globale tendense
 • te bemagtig om opvoedkundige probleme in hulle eie kontekste op te los
 • deur kritiese en kreatiewe denke in staat te stel om onafhanklike navorsing aan te pak
 • toe te rus om toekomstige leiers op hulle opvoedkundige gebied te word.

Die Fakulteit bied die volgende nagraadse programme aan:

Sertifikaatprogramme
Honneursprogramme
Magisterprogramme
Doktorale Programme

Terug na bo


SERTIFIKAATPROGRAMME

 • Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS)
  Die Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS) is 'n voltydse een-jarige nagraadse program wat lei tot 'n sertifikaat vir opvoeders in die Verdere Onderwys en Opleidingsfase (VOO). Gewoonlik loop studente die NOS in die vierde jaar direk na voltooiing van 'n voorgraadse B-graad soos 'n BA, BSc of BComm, of na 'n toepaslike Honneursgraad. Die program het 'n vaste struktuur met die uitsondering van keusemoontlikhede ten opsigte van die vakdidaktieke, wat skoolvakke moet wees. (Sekere programme op tweede- en/of derdejaarsvlak is 'n voorvereiste. Kyk verder na Deel 6 van die Universiteit se Jaarboek.)

 • Sportafrigting van persone met gestremdhede
  Hierdie program word deur die Departement Sportwetenskap aangebied en strek deeltyds oor twee jaar. Die program bestaan uit 'n kombinasie van kontaksessies en afstandsonderwys.

Terug na bo


HONNEURSPROGRAMME

Twee HonsB-programme word by Stellenbosch aangebied (voltyds oor 1 jaar of deeltyds oor 2 jaar). 'n Verskeidenheid kombinasies mag gekies word uit 'n wye reeks spesialiseringsgebiede.

 • HonsB Sportwetenskap
  • Sportwetenskap
   • Pediatriese Sportwetenskap
   • Hoë Prestasie Sport
  • Biokinetika

 • BEd(Hons) Onderwysontwikkeling
  • Opvoedingsbeleidstudie
  • Onderwysbestuur
  • Opvoedkundige Sielkunde
  • Opvoedkundige Ondersteuning
  • Kurrikulumstudie
  • Taalopvoeding

Die volgende BEd(Hons)-programme kan ook deur middel van afstandsonderwys gevolg word: Kurrikulumstudie, Onderwysbestuur en Opvoedkundige Ondersteuning. Gaan asseblief na Voornemende Nagraadse Studente Inligting asook Telematiese Dienste.

Terug na bo


MAGISTERPROGRAMME

Twee opsies is beskikbaar. Beide kan voltyds of deeltyds gevolg word afhangende van die spesifieke departement:

 • Tesis-opsie
  • MEd Opvoedkundestudie (Didaktiek, Opvoedingsbeleidstudie, Opvoedkundige Sielkunde, Opvoedkundige Ondersteuning)
  • M Sportwetenskap

 • Gestruktureerde programme

  Die volgende gestruktureerde programme word aangebied:

  • MEd Kurrikulumstudie
  • MEdPsig Opvoedkundige Sielkunde
  • MEd Opvoedkundige Ondersteuning
  • MEd Opvoedingsbeleidstudie (Onderwysleierskap, Filosofie en Sosiologie van die Opvoeding, Onderwysbeleidstudie)
  • MPhil Hoër Onderwys
  • MPhil Onderwys en Opleiding vir Lewenslange Leer
  • MPhil in Leierskap in die Onderwys (word telematies aangebied)

Terug na bo


DOKTORALE PROGRAMME

Twee doktorale programme word aangebied:

 • DEd Gevorderde navorsing in die Opvoedkunde
  • Didaktiek
  • Sportwetenskap
  • Opvoedingsbeleidstudie
  • Opvoedkundige Sielkunde
  • Opvoedkundige Ondersteuning

 • PhD Gevorderde navorsing in die Opvoedkunde
  • Didaktiek
  • Sportwetenskap
  • Opvoedingsbeleidstudie
  • Opvoedkundige Sielkunde
  • Opvoedkundige Ondersteuning
  • Sportsielkunde (slegs vir geregistreerde sielkundiges)

Terug na bo