Navorsingsprojekte lopend
Magister lopend
Tesisse (2000-2011)
Doktoraal lopend
Doktoraal afgehandel (2000-2011)
Plakkate (2009-2011)
Referate gelewer by vakkongresse (2006-2012)
Artikels in vakwetenskaplike tydskrifte (2000-2012)
Boeke en hoofstukke in boeke (2000-2012)
Kongresverrigtinge (2010-2012)

Vorms van toepassing op die Personeel van die Fakulteit

Vorm vir 'n PhD Navorsingsvoorstel
Vorm vir 'n Meesters Navorsingsvoorstel
Reglement vir nie-eksaminerende Voorsitters van Magister Eksamenpaneel
Riglyne vir Eksaminatore van Tesisse en Proefskrifte
Reglement vir nie-eksaminerende Voorsitters van Doktorale Eksamenpaneel
PhD-uitslag vir goedkeuring deur die Fakulteitsraad
Benoeming van Eksamenpaneel vir PhD-studie
Benoeming van Eksamenpaneel vir M-studie