fokusareas

ENGLISH

Arbeidsekonomie

Die meting van ekonomiese prestasie; die werking van markte en die rol van die owerheid.

Komponente van die arbeidsmark; arbeidsmarkuitkomste; Suid-Afrikaanse beleidsperspektiewe.

Arbeidsreg

Gemeenregtelike dienskontrak, statutêre diensvoorwaardes, beëindiging van diensverhouding en onbillike ontslag.

Vereistes vir kollektiewe bedinging, bedinging i.t.v. die Wet op Arbeidsverhoudinge, nie-statutêre bedinging, beslegting van geskille.

Arbeidverhoudinge

Arbeidsverhoudingperspektiewe, partye betrokke by arbeidsverhoudinge, arbeidsverhoudingsisteme, werkersdeelname, arbeidswetgewing, kollektiewe bedinging, geskilbeslegting en nywerheidsaksie, onderhandeling, arbeidsverhoudinge in die onderneming.

Beroepsielkunde

Konsepvorming, kognitiewe ontwikkeling, kognisie en denke, probleemoplossing, intelligensie, kreatiwiteit, morele ontwikkeling, behoeftes en motiewe, identiteit en selfkonsep, waardes, wysheid, beginsels van menslike gedrag.

Loopbaanmodelle, loopbaanontwikkeling, loopbaankeuse, organisasietoetrede, vraagstukke van vroeë-, middel en laatloopbaanjare, stres, werkgesin-raakpunte en –probleme, bestuur van diversiteit, loopbanbestuur en ondersteuningstelsels.

Ergonomika

Fisiese fasiliteite vir menslike verskille, subgroepe en gestremdes, menslike vermoëns en beperkings, handewerk (manual materials handling)

Mens en tegnologie, informasieprosessering.

Menslike Hulpbronbestuur

Personeelbestuursdoelwitte en personeelbeleid, personeelvoorsiening, opleiding en ontwikkeling van personeel.

Vergoeding van personeel, integrasie van personeel, instandhouding van personeel, evaluasie van personeel.

 

Menslike Hulpbronontwikkeling

Leerbeginsels, bepaling van oplieidngsbehoeftes, programontwerp, evaluasie van opleiding.

Aanbieding van opleiding,kontemporêre toepassings – interpersoonlik en organisatories, bestuur van menslike hulpbronontwikkeling.

Organisasiesielkunde

Persoonlikheid, werkswaardes, kulturele diversiteit, werksverhoudings, werksmotiewe en –bestuursmotivering, wrksmotivering, werksontwerp, organisatoriese leierskap.

Groepsgedrag- en effektiwiteit, spanwerk, intergroepgedrag, organisatoriese mag en politiek, kommunikasie, besluitneming in organisasies, organisasiestruktuur en –ontwerp, organisasiekultuur, organisasieverandering en – ontwikkeling, organisatoriese doeltreffendheid.

Psigometrika en Navorsingsmetodiek

Navorsingsinisiërende vrae, teoretisering, navorsingsprobleme en –hipoteses, konseptualisering en operasionalisering, navorsingsontwerpe, steekproefneming, tipes navorsing, navorsingsvoorstelle en –verslae.

Ontwikkeling en validering van keuringsprosedures, psigometriese oudits, konstruk- en kriteriumgerigte norms, betroubaarheid, geldigheid, billikheid, nut, sydigheid, toetskonstruksie, itemontleding, psigometriese verslae.

Statistiese ontleding en Rekenaargebruik

Dataontleding via SA Sen SPSS, datasuiwering, oorsig van beskrywende statistiek, een- en meer-rigting-variansieontleding, korrelasie- en regressieontleding, faktorontleding, LISREL, diskriminantontleding.

Verbruikersgedrag

Verbruikersielkunde en bemarkingstrategie, verbruikersnavorsing, kruiskultuur, die Suid-Afrikaanse verbruiker, verbruiketiperings, sosiale stratifikasie, familie en groepsinvloede, groepskommunikasie en diffusie van innovasies, verbruikerbesluitneming, seleksie en evaluasie van alternatiewe.

Winkelkeuse en aankope, na-aankoopgedrag, markregulering.