Konf Logo
Surf in English

StellenboschTheology logo
tuisprgramregistrasiekontak
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en die stryd om geregtigheid: 1960-1990 onthou

Konferensie aangebied deur Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

Datum: 14-16 Mei 2012
Plek: Die konferensie word gehou in die Hofmeyrsaal, Kerkstraat, Stellenbosch.

Agtergrond vir die konferensie

Hierdie konferensie bied die geleentheid tot ‘n terugskouing na ‘n baie dramatiese periode in die geskiedenis van die kerk en teologie in Suid-Afrika, en veral op die rol wat die verskillende Gereformeerde Kerke gespeel het.

In 1960 het die Sharpeville onluste plaasgevind – ‘n geleentheid wat skokgolwe deur die land gestuur het en ook internasionaal opspraak verwek het.  In 1990 het die Staatspresident van daardie tyd, F.W. de Klerk, sy bekende toespraak gelewer waarin hy verskeie politieke partye ontban het, onder andere die ANC, en die  vrylating van sommige politieke gevangenes aangekondig het, waaronder die mees prominente Nelson Mandela. Dit het ‘n oorgangsperiode ingelui wat gelei het tot die eerste demokratiese verkiesing in 1994.  Ook in die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis dien 1960 en 1990 as belangrike historiese bakens.  In 1960 vind die belangrike en kontroversiële ekumeniese kerk-konsultasie plaas by Cottesloe (in Johannesburg) en in 1990 vind nog ‘n gebeurryke konsultasie plaas naby Rustenburg.  Die dekades tussen 1960 en 1990 was, sonder twyfel, ‘n dramatiese periode in die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis en kerke, ekumeniese liggame, kerkleiers en teoloë het op verskillende wyses op die realiteite van apartheid in Suid-Afrika gereageer. Die kerk se “stryd” teen apartheid in Suid-Afrika is in verskeie artikels en boeke opgeteken, waaronder John de Gruchy se invloedryke boek The Church Struggle in South Africa (1979, 1986, 2005).  Tog is daar steeds baie werk wat gedoen moet word. Die behoefte bestaan om weer te gaan kyk na die rol wat kerke en teologie in die kerkstryd gespeel het, en om dit op ‘n verantwoordelike wyse histotografies te ontgin. Hierdie konferensie poog om hierdie behoefte aan te spreek.

Die doel van hierdie konferensie is om met mekaar in gesprek te tree oor belangrike figure, gebeure, tekste, praktyke en (teologiese) strominge van hierdie tyd. In die proses is dit belangrik om te kyk na die rykdom van beskikbare herinneringe, asook na historiese bronne en dokumente. Die idee is egter nie om net chronologies te kyk na die historiese gebeure tussen 1960 en 1990 nie, maar ook om te ondersoek hoe hierdie gebeure, persone, praktyke ensovoorts die kollektiewe geheue van mense en gemeenskappe beïnvloed het en steeds beïnvloed.  Hoe word hierdie gebeure  vandag steeds onthou en watter rol speel dit in die vorming van ons nou verweefde identiteite? 

Hierdie konferensie berus egter ook op ‘n verdere oortuiging, naamlik dat die onderskeie geskiedenisse van die Gereformeerde gemeenskappe in Suid(elike)-Afrika nie in isolasie van mekaar bestaan nie, maar onlosmaaklik interverweef is aan mekaar. Alhoewel hierdie stelling die deur open vir teenstrydige weergawes van ons gesamentlike verlede, glo ons dat dit sal lei tot ‘n meer verantwoordelike omgaan met die verlede.