Konf Logo
Surf in English

StellenboschTheology logo
tuisprgramregistrasiekontak
Program

Die konferensie sal bestaan uit gesamentlike en parallele sessies (na middagete op Maandag en Dinsdag). Die program sal voldoende tyd laat vir besprekings.  Die gesamentlike sessies sal in Engels wees, en die parallele sessies in die taalvoorkeur van die spreker (Engels of Afrikaans).


Maandag 14 Mei 2012

9h00: Verwelkoming (Nico Koopman, dekaan)
9h15:  Remembering the role of the Reformed Churches (1960-1990): The promise and pitfalls of memory and historiography (Robert Vosloo)
9h45:  The Contest for Reformed Identity during the Church Struggle against Apartheid (John de Gruchy)
10h15: Bespreking
10h45:  Tee
11h15:  The Reformed Churches and Cottesloe (Piet Meiring)
11h45:  Respons deur paneellede en algemene bespreking (Jaap Durand, David Botha)
12h45: Middagete
14h15: Parallele sessies: Herinnering aan Figure

Hierdie parallele sessies fokus op die rol van belangrike figure gedurende hierdie periode; elke parallele sessie bestaan uit drie aanbiedings van 20 minute elk, gevolg deur ‘n algemene bespreking.

Sessie 1:
 • On Johan Heyns (Henry Williams)
 • The ambiguity of Johan Heyns: Sitting on Bavinck’s left or right hand? (Ernst Conradie)
 • Reformed and Anabaptist: The alternative community as a response to apartheid in the work of David Bosch (Cobus van Wyngaard)
Sessie 2:
 • On Beyers Naudé (Pieter van Niekerk)
 • Allan Boesak and the Dutch Reformed Mission Church: 1976-1990 (Eugene Fortein)
 • Nico Smith: a troublemaker in Israel (Willem Saayman)
Sessie 3:
 • On Jaap Durand (Dirkie Smit)
 • On Hennie Rossouw (Christoff Pauw)
 • On Willie Jonker (Christo Lombard)
16h00: Tee
16h30: The reception of Kuyper and Barth in South Africa
16h30: Abraham Kuyper (Jan Lubbe)
17h00: Karl Barth (Piet Naudé)
17h30: Bespreking

18h00: Verwelkomingsfunksie
19h00: Publieke lesing: ‘The Time for Pious Words is Over’ – Beyers Naudé – Decision, Conscience and Courage in the Struggle for Justice (Allan Boesak) (Aangebied in samewerking met die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie, Fakulteit Teologie, US)
 

Dinsdag 15 Mei 2012

9h00:  Opening
9h15:  The Dutch Reformed Church:  From “Ras, Volk en Nasie” to “Kerk en Samelewing” (Johan van der Merwe, UP)
9h45: The voice of protest within the Dutch Reformed Mission Church until 1986 (Nico Botha)
10h15: Bespreking
10h45:  Tee
11h15: The critical voice within the Dutch Reformed Church in Africa until 1986 (Welile Mazamiza)
11h45: The critical voice within English-speaking Reformed Churches in South Africa (Douglas Bax)
12h15: Bespreking
12h45: Middagete

14h15:  Parallele sessies: Herinnering van dokumente en temas

Hierdie parallele sessies fokus op die rol van belangrike dokumente, temas, ens gedurendie hierdie periode; elke parallele sessie bestaan uit drie aanbiedings van 20 minute elk, gevolg deur ‘n algemene bespreking.

Sessie 1:
 • Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (GKSA) en Apartheid: 1958-994 (Koos Vorster)
 • The Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) and its journey from isolation
 • (Wim Dreyer)
 • Stemme en temas uit die Gereformeerde kerke se voorleggings voor die WVK: ‘n Terugkyk oor die tydperk 1960-1990  (Christo Thesnaar)
Sessie 2:
 • The Stellenbosch Ecumenical Tours of the 1980’s (Carel Anthonissen)
 • The World Alliance of Reformed Churches and the ‘South Africa question’ 1960-1990
 • (Lennart Hendriksson)
 • Passive-aggressive resistance against apartheid at the Federal Theological Seminary in Southern Africa (Graham Duncan)
Sessie 3:
 • The Reformed Churches in South Africa and the land question (Tshepo Lephakga)
 • From Divine Divisions to Unity in Christ? Church and Reconciliation in South Africa and the United States, 1950-1990 (Marthe Hesselmans)
 • The Theological Response of the Black Ministers in the face of apartheid during the 1960’s
 • (Tumelo Letsoha)
Sessie 4:
 • Kerk en Samelewing (Andrie du Toit)
 • The Belhar Confession (Mary-Anne Plaatjies-van Huffel)
 • The Dutch Reformed Church and Africa’s Bumpy Road to the establishment of URCSA: from Tshilidzini to Pretoria 1971-1991 (Leepo Modise)
Sessie 5:
 • Wat maak ‘n kerkorrel gereformeerd? ‘n Verkenning van Afrikaanse ‘gereformeerde’ musiek in die jare 1985-1990 in Suid-Afrika (Cas Wepener)
 • Die Afrikaner se soeke na Christelike identiteit as ‘n uitvloeisel van die gereformeerde teologie tussen 1960 en 1990 (Erna Olivier)
 • Die GKSA se gebruik van art 30 van die Kerkorde in die kerklike debat oor Apartheid (Nico Vorster) 
16h00: Tee
16h30: Paneelbespreking: Theological currents and the struggle for justice 1960-1990: Liberation theology, Black theology, and Feminist theology (Christina Landman, Zack Mokgoebo, Rothney Tshaka)
19h00: Konferensiedinee
 
Woensdag 16 Mei 2012

9h00: Opening
9h15: From Kerk en Samelewing (1986) to Rustenburg (1990): Developments within the Dutch Reformed Church (Frits Gaum)
9h45: From Belhar (1986) to Rustenburg (1990): Developments within the Dutch Reformed Mission Church and Dutch Reformed Church in Africa (Klippies Kritzinger)
10h15: Discussion
10h45: Tea
11h15:  Paneelbespreking: Remembering 1960-1990:  How do deal with our interwoven memories and histories?  (Eddy van der Borght, Charles Flaendorp, Helené van Tonder)