Home

PROGRAMME AANGEBIED

Voorgraadse Programme

Algemene reëls

 • Hieronder volg 'n kort opsomming van die verskillende voorgraadse programme.
 • Vir detail-inligting en vakkeuses, raadpleeg asb. die Jaarboek: Teologie (Deel 9).
 • 'n Krediet is die aantal ure per week wat 'n gemiddelde (redelike) student aan 'n module bestee.
 • Die BTh-programme werk met die aanname van ongeveer 50 uur per week. 'n Program (soos BTh) word saamgestel uit 'n minimum van 120 krediete per jaar.

1. BTh in Christelike Teologie, Kerklike Bediening en Leierskap (met grondtale)

Hierdie vierjarige program wentel om 'n kern-kurrikulum wat bestaan uit (i) die Bybelweten­skappe en Teologiese Hermeneutiek; (ii) Christelike Spiritualiteit en Lewensbeskoulike Studies; en (iii) Kommunikasie en Gemeenskapstudies.

2 BTh in Christelike Teologie, Kerklike Bediening en Leierskap (sonder grondtale)

Hierdie program is in wese dieselfde as 10.2, behalwe dat die grondtale nie vir die kwalifikasie benodig word nie. In die plek daarvan het studente die keuse van addisionele vakke.

3. Baccalaureus in Teologiese Studies (BTS)

Hierdie program bied die moontlikheid van ‘n uittreepunt op derdejaarsvlak in die vierjarige-BTh-program.

bo


Nagraadse Programme

Riglyne vir administrasie van nagraadse studie (Tesis-MTh en PhD)

Algemene reëls

 • Hieronder volg slegs 'n kort opsomming van die verskillende nagraadse programme. Vir detail-inligting en vakkeuses, raadpleeg asb. die US-Jaarboek: Teologie (Deel 9).
 • Van nagraadse studente word verwag om hulself op hoogte te stel van die vereistes en verantwoordelikhede wat saamhang met hul studie soos deur die Universiteit en betrokke Dissiplinegroep neergelê.

1. Nagraadse Diploma in Teologie (NDT)

Die primêre doel van die Nagraadse Diploma is om studente wat nie formeel vir nagraadse studie kwalifiseer nie, te help om verder in die Teologie te studeer. Dit bied ook aan studente wat op nagraadse vlak verder wil studeer die geleentheid om oorbruggingswerk te doen. Vir studente met ander studierigtings bied dit 'n breë oriëntering in die Teologie.

Vir volledige inligting, sien aparte inligtingstuk (verkrygbaar by Praktiese Teologie en Missiologie), asook die Jaarboek: Teologie (Deel 9).

2. MDiv (Kerklike Bediening / Christelike Leierskap

Vir volledige inligting, sien aparte MDiv-boekie (verkrygbaar by Praktiese Teologie en Missiologie) asook die Jaarboek.

3. Lisensiaat in Teologie (Bedieningspraktyk 671)
Vir volledige inligting, sien aparte Lisensiaatboekie (verkrygbaar by Praktiese Teologie en Missiologie) asook die Jaarboek.

4. MTh-programme

Magisterstudie kan gedoen word in enigeen van die teologiese vakdissiplines. Behalwe sekere algemene Magistergrade in die Teologie, is daar ook 'n aantal toegespitste MTh-rigtings (bv. in Kliniese Pastoraat, Jeugbediening, HIV/VIGS-bediening, ens.). Daar is twee variasies binne die MTh-studie, naamlik gestruktureerde studie (waar skriftelike/mondelinge eksamens oor verskillende voorgeskrewe bestekke die kern uitmaak) of navorsing (waar 'n mini-tesis die vernaamste vereiste is). Normaalweg word ook van MTh-studente verwag om in een of twee byvakke eksamen af te lê.

Vir verdere inligting kan die betrokke dissiplinegroep gekontak word, en moet gegewens in die Jaarboek fyn bestudeer word.

5. DTh-programme

Doktorale studie kan in enigeen van die teologiese vakdissiplines gedoen word. Die studie word onderneem en voltooi deur 'n proefskrif onder leiding van een of meer promotors te skryf. Vir verdere inligting kan die betrokke dissiplinegroep gekontak word, en moet die gegewens in die Jaarboek fyn bestudeer word.

bo


Jeugwerk

 


 M Phil in Kapelaanstudies

Die program word gesamentlik aangebied deur die Fakulteit Teologie en die Militêre Akademie op Saldanha. Persone met ’n vierjarige B-graad in Teologie kan hiervoor aansoek doen. Dit is ’n interdissiplinêre program wat uit die volgende modules bestaan:

 • Die kapelaan binne ’n militêre omgewing
 • Inleiding tot militêre leierskap
 • Die nasionaal- en militêre veiligheidsomgewing
 • Algemene bestuur
 • Navorsingsmetodologie
 • Etiek (publieke omgewing)
 • Diversiteit binne gemeenskapskontekste
 • Pastorale sorg en beradingsbeginsels
 • Spiritualiteit en heling (heling van lewe & lewensvaardighede)
 • Organisasie-ontwikkeling
 • Kommunikasie en die hermeneutiek van religieuse tekste

Vir verdere inligting oor die MPhil in Kapelaansdiens kan die koördineerder, Dr Christo Thesnaar [Tel: +27 21 808 3259; cht@sun.ac.za ] gekontak word.

bo

Stellenbosch University

Deur The Digital Vineyard Ontwerp | Kontak Ons | © Teologie Stellenbosch 2010