Theology Stellenbosch

DR. MARY ANNE PLAATJIES VAN HUFFEL

Ekklesiologie

Email

Background / Agtergrond

She was born in Prieska in 1959 and matriculated in 1977 at Bergriver Senior Secondary School in Wellington. She was licence as candidate for ministry during November 1991. On the 28th November 1992 she was ordained as the first female minister of the Dutch Reformed Family. She served in the URCSA Robertson East congregation until 28 March 2010 and is since April 2011 a co-pastor in Scottsdene URCSA. She completed the DTh degree in Systematic Theology during 2003 at UNISA under the mentorship of Prof. Christina Landman and prof E van Niekerk as co-supervisor. The title of the dissertation is: Vroue in die teologiese antropologie in die Afrikaanse Gereformeerde tradisie . Shortly afterwards she embarked on research for her second doctoral degree, this time around on church polity The title of the dissertation is: Die Doleansiekerkreg en kerkregering van die Nederduitse Gereformeerde sendingkerke en die VGKSA. She received a research award, from the Zuid Afrikaanse Huis, which was utilized for 3 month research visit to the Theologische University Kampen (2007). She studied church polity under the supervision of the renowned Prof Mees Te Velde of the Theologische University Kampen and dr Johan Van der Merwe of University of Pretoria. In 2008 she was awarded a doctoral degree in theology at the University of Pretoria (PhD). She lectured part-time at the Hugenote College and the University of Stellenbosch. She was appointed as Senior Lecturer in Ecclesiology (Church polity) at the Faculty of Theology, Stellenbosch University, in April 2010. She served on the decision making structures of the URCSA respectively as actuarius (church law expert) of the Regional Synod Cape and as vice moderator of the General Synod of URCSA.

Sy was in 1959 in Prieska gebore en matrikuleer in 1977 by die Bergrivier Senior Sekondêre Skool. Sy was gedurende November 1991 as kandidaat vir die bediening gelegitimeer. Op 28 November 1992 was sy as die eerste vroulike predikant van die Nederduitse Gereformeerde familie georden. Sy het tot en met 28 Maart 2010 in die VGKSA Robertson-Oos-gemeente as predikant gedien. Sy is tans ‘n mede-leraar van die Scottsdene VGKSA. Sy voltooi die DTh-graad in Sistematiese Teologie gedurende 2003 by UNISA  met prof Christina Landman as promotor en prof  E  van  Niekerk as mede-studieleier. Die titel van die verhandeling is: Vroue in die Teologiese antropologie  in die Afrikaanse Gereformeerde tradisie.   Kort daarna het sy met navorsing vir haar tweede doktorsgraad begin. Hierdie keer  fokus  sy  in haar navorsing op die Kerkreg. Die titel van die verhandeling is: Die Doleansiekerkreg en kerkregering van wat Nederduitse Gereformeerde sendingkerke en die VGKSA.   Sy het 'n navorsings-toekenning van die Suid-Afrikaanse Huis ontvang, wat  sy gebruik het  vir 3 maande  studiebesoek aan die Theologische Universiteit Kampen (2007). Sy het Kerkreg onder die vermaarde prof. Mees te Velde van die Theologische Universiteit Kampen bestudeer met dr Johan van der Merwe van die Universiteit van Pretoria as promotor. In 2008  het sy  in  die Kerkreg aan die Universiteit van Pretoria (PhD) gepromoveer. Sy het deeltyds by die Hugenote Kollege en die Universiteit van Stellenbosch gedoseer. Sy is as Senior Lektor in Ekklesiologie (Kerkreg) by die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, in April 2010 aangestel. Sy het op die besluitnemingstrukture  van die  VGKSA gedien onderskeidelik as actuarius (kerkregskundige) van die Streeksinode Kaapland en as vise-moderator van die Algemene Sinode van die VGKSA.

Degrees, Qualifications / Grade, Kwalifikasies

 1. BTh  (Hons) (1991) – UWC;
 2. MTh:   Is die Kerk Middeleeus? n Kritiese studie oor die geloofs- en kerklike praksis mbt prostitusie in die NGK familie in die Kaapse-Skiereiland.  1998: UWC: 
 3. DTh:   Vroue in die teologiese antropologie  in die Afrikaanse Gereformeerde tradisie  2003 UNISA.  http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/1190 
 4. PhD: Die Doleansiekerkreg en kerkregering van die Nederduise Gereformeerde sendingkerke en die VGKSA  2008.  University of Pretoria.  http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-04022009-190218/

Vision / Visie

My vision is/ My visie is : 

To introduce students to the theology of church polity as well as the principles underlying Reformed church polity/Canon Law.  To teach students to think theologically and systemically as they apply the church polity principles to specific issues at the congregational, presbytery, synod and general assembly levels.

Om die student in te lei in teologie van die  kerkreg asook in die beginsels wat ten grondslag van die  Gereformeerde   Kerkreg/ Anglikaanse kerkreg lê.  Om die student te leer om teologies en sistematies te dink  met  betrekking tot die toepassing van kerkregbeginsels in  die gemeente, ring  en sinode.

That after completion of the module the student will be able to understand the different systems of church polity   as well as the Church Order of the respective churches in light of its history in the Dutch (continental European) Reformed tradition or Anglican Communion and to distinguish between biblical principles underlying Reformed church polity or Canon Law and to utilize    those principles within a given cultural and historical context.

Dat na voltooing van die module die student in staat wees om die kerkregeringselsels  en Kerkorde van sy/haar kerk in die lig van die geskiedenis in Nederduits Gereformeerde tradisie  (kontinentale Europa) of Anglikaanse Kerk te verstaan  en tussen die Bybelse beginsels onderliggend tot Gereformeerde kerkreg of Anglikaanse kanonieke reg lê te onderskei en  daardie beginsels in ’n gegewe kulturele en historiese konteks te konkretiseer.

That Church History and Polity will be recognised as one of the principal choices to further post graduate studies. It will be  achieve  through couching  pre graduate in hermeneutic keys ofchurch polity,  empowering them to develop research proposals    as  well as supervising  them to complete their post graduate research in due time.

Dat die Kerkgeskiedenis en Kerkreg, erken sal word as een van die belangrikste keuses vir   nagraadse studies. Dit sal bereik word deur die onderrig van voorgraadse studente  in hermeneutiek van die kerkreg, die bemagtiging van studente  om  navorsingsvoorstelle te ontwikkel sowel as die toesig oor studente  om hul nagraadse navorsing  betyds te  voltooi.

Courses / Kursusse

ECCL/EKKL 242 (Black Theology  and  Feminist Theology)
ECCL/EKKL  442 (Theology of Church  Polity)
M Div: Church  Polity and church orders
M Div: South African Church History  (saam/with met prof. RR Vosloo)
M Div: Ecumenism   (saam met/with dr. XD Simon)
Licentiate /Lisensiaat: Church Polity

Supervision/Supervisie

Postgraduate Diploma in Theology/Nagraadse Diploma in Teologie:
Systematic Theology (Dogmatics and ethics)
Church History/Church Polity
MTh:
Church History/Church Polity

Research Areas / Navorsingsareas

The first area of interest is   the historical and judicial developments in SA.   Attention will also be given to   “oud kerkrecht” (old church law), “nieuwe kerkrecht” (new church law), ecumenical church law, and its importance to use hermeneutical keys to understand   church judicial developments in SA. Special attention will be given to judicial matters with regarding to church unification

The next area of interest is   oral history.  Attention will be given  to the collection and recording of personal memoirs as historical documentation.

The third area of focus is on human dignity especially with regard to race, ethnicity, culture and identity. In gender discourses I   make extensively use of the post structural approach with regarding to discourse analysis.

Selected Publications / Geselekteerde Publikasies

 1. Publications (academic books)/ Publikasies (akademiese boeke)
 1. About the empowerment of women in post-apartheid South Africa : A post-structural approach  in From our Side Emerging perspectives on Development and ethics: Steve de Gruchy, Nico Koopman, Syste Strijbos (ed.) 2008. 
 1. Articles in Accredited Journals/ Artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte
 1. Die stryd om die aard en omvang van die tugreg by die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (1881−1994)’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 68(1) 2012,   http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/view/1007
 2. Control, secede, vested rights and ecclesiastical property. Studia Historicae Ecclesiasticae Vol  37  ( 2),  September 2011  http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/5126
 3. The  Institutionalization of Christian women’s organisations: from docile recipients  to agents of change   in Studia Historicae Ecclesiasticae Vol  37 (1)  May  2011.  http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/4616
 4. Die kerkreg en kerkregering van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (1881-1915) in   NGTT 2011. (p194-204).  http://ngtt.journals.ac.za/pub/article/download/17/16
 5. Vroue in die teologiese antropologie in die Afrikaanse Gereformeerde tradisie in  Studia Historicae Ecclesiasticae Vol 31  (1).  2005 (p203-222).  http://uir.unisa.ac.za/handle/10500/4367  
 1. Articles in non-accredited journals/books/ Publikasies in nie-geakkrediteerde boeke
 1. Dirk Smith – An Apologist for confession in Living TheologyLen Hansen,Nico Koopman, Robetrt Vosloo (ed). BM  2011.
 2.  Apartheid then and now in Cruelty the ugly face of violence. 2011.  WCC publication Geneva.
 3. Boer op God se grond.  Grondhervorming en die Bybel in God praat leef luisteryk \Chris Jones (red). 2010
 4. Vas , Gebed in Christelike Kernensiklopedie : Lux Verbi BM
 5. Women in the theological anthropology of Oom Beyers Naude in Beyers Naude Centre Series on Public Theology  Stellenbosch: SUN Press 2008
 6. One sermon anually/Een preek jaarliks (2002-2011) in   Leesrooster   BUVTON Bus 3322 Matieland, 7602
 7. Leefstyl-Bybel vir Vroue, Kaapstad, Lux Verbi (2003), one contributiom/een bydrae.

 

Stellenbosch University

Designed by The Digital Vineyard | Contact Us | © Theology Stellenbosch 2010